شرط معدل بجای کنکور نوعی دیگر از بی عدالتی است

شرط معدل بجای کنکور نوعی دیگر از بی عدالتی است
منبع خبر : iribnews.ir